Cuppi johtosääntö

NUORISOKAHVILA CUPIN OHJAUSRYHMÄN JOHTOSÄÄNTÖ 25.08.2011

Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut:
1. Luku – Yleiset määräykset
2. Luku – Ohjausryhmän valitseminen
3. Luku – Ohjausryhmän järjestäytyminen
4. Luku – Kokousmenettely
5. Luku – Toimihenkilöiden tehtävät, toimenkuvat ja toimielimet

1 §Yleiset määräykset

Toimiala
Nuorisokahvila Cupin ohjausryhmä huolehtii kokonaisuutena nuorisokahvilan toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä nuorisovaltuuston ja nuorisolautakunnan hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Johtosäännön soveltaminen
Johtosäännössä määrätään nuorisokahvila Cupin ohjausryhmän, myöhemmin tässä johtosäännössä ohjausryhmänä mainitun foorumin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä valitsemistavasta. Säännössä määrätään myös ohjausryhmän jäsenten, toimihenkilöiden ja toimielinten tehtävistä, toimenkuvista, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Sääntöjen muuttaminen
Nuorisovaltuusto voi muuttaa näitä sääntöjä, mikäli 2/3 päätösvaltaisessa yleiskokouksessa koolla olevista nuorisovaltuutetuista niin päättää.

2 §Ohjausryhmän valitseminen

Ohjausryhmän kokoonpano
Ohjausryhmään kuuluu noin 15 henkilöä, jotka valitaan jäljempänä ilmoitetulla tavalla.

Ohjausryhmän jäsenten valitseminen ja kelpoisuus
Ohjausryhmän jäsenet valitsee Raahen nuorisovaltuuston yleiskokous, vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmän jäsenten ei tarvitse olla välttämättä nuorisovaltuuston jäseniä.

Ohjausryhmän ja sen jäsenten toimikausi
Ohjausryhmän ja sen jäsenten toimikausi on sama, kuin nuorisovaltuuston toimikausi. Ohjausryhmää johtaa puheenjohtaja, jonka nuorisovaltuusto on ohjausryhmälle nimittänyt. Ohjausryhmä voi valita keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä, kuten sihteerin ja apulaispuheenjohtajan.
Mikäli ohjausryhmä valitsee toimihenkilöitään ohjausryhmän kokoonpanon ulkopuolelta, ovat nämä toimihenkilöt kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja. Äänioikeus on ainoastaan nuorisovaltuuston ohjausryhmään nimeämillä henkilöillä.

3 §Ohjausryhmän järjestäytyminen

Uuden puheenjohtajan valinta
Nuorisovaltuusto nimeää ohjausryhmälle puheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Nuorisovaltuusto nimeää puheenjohtajan samassa yhteydessä, kun se nimeää muut ohjausryhmän jäsenet.

Järjestäytymiskokouksen koollekutsu
Ohjausryhmän puheenjohtaja kutsuu koolle uuden ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen, eli ns. järjestäytymiskokouksen. Kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa ohjausryhmän nimeämisestä.

Muiden toimihenkilöiden valinta
Ohjausryhmä valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarvitsemansa toimihenkilöt, kuten varapuheenjohtajan ja sihteerin. Ohjausryhmä voi laatia toimihenkilöilleen erilaisia toimenkuvia.

4 §Kokousmenettely

Ohjausryhmän kokous
Ohjausryhmän päättävä elin on ohjausryhmän kokous.

Kokousaika ja –paikka
Ohjausryhmän puheenjohtaja päättää kokouksen ajan ja paikan. Ohjausryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kolmessa viikossa.

Kokouksen päätösvaltaisuus
Ohjausryhmän kokous on päätösvaltainen, kun järjestäytymiskokouksessa on paikalla vähintään
2/3 ja muissa kokouksissa vähintään 1/3 jäsenistä.

Kokouksen koollekutsuminen
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Ohjausryhmän kokouskutsu on lähetettävä kokousedustajille neljää päivää ennen kokousta.

Kokouksen pitäminen
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouksen johtaminen
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

Varapuheenjohtaja
Jos puheenjohtaja on poissa tai esteellinen jossakin asiassa kokouksen pitää varapuheenjohtaja.

Esittely
Kokousten esitykset valmistelee puheenjohtaja ja Raahen kaupungin viran/toimenhaltija. Kokouksiin laaditaan asialista.
Kokouksessa esillä olevat asiat esittelee pääsääntöisesti puheenjohtaja, jollei jonkun asian osalta
toisin päätetä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut listalla olevaa ehdotustaan ennen kuin kokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava listalta, jollei kokous toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

Jatkokokous
Jos kaikkia kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, osa asioista voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa erillistä kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin toimitettava tieto jatkokokouksesta.

Läsnäolo ohjausryhmän kokouksissa
Nuorisovaltuuston asettaman ohjausryhmän kokouksissa on sen jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, nuorisovaltuuston kummivaltuutetuilla, sivistyspalvelukeskuksen viran- ja toimenhaltijoilla sekä nuorisolautakunnan jäsenillä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää ohjausryhmä.

Ohjausryhmän jäsenen eroaminen
Eroa anotaan kirjallisesti nuorisovaltuustolta. Nuorisovaltuusto voi nimetä eronneen jäsenen tilalle uuden jäsenen loppukaudeksi. Nuorisovaltuusto voi myös ohjausryhmän niin tulkitessa erottaa epäaktiivisen jäsenen, mikäli se on perusteltavissa hyvin.

Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla kokouksen sihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan ohjausryhmän päättämällä tavalla.

Ohjausryhmän kokousten pöytäkirjaan merkitään:
1. Järjestäytymistietoina
– toimielimen nimi
– kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka
– läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
– kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Asian käsittelytietoina
– asiaotsikko
– selostus asiasta
– päätösehdotus
– esteellisyys
– tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
– äänestykset; äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos
– vaalit; vaalitapa ja vaalin tulos
– päätöksen toteaminen
– eriävä mielipide

3. Laillisuustietoina
– puheenjohtajan allekirjoitus
– pöytäkirjaa pitäneen sihteerin varmennus
– merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta
– merkintä nähtävänäpidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Postitukset ja muut juoksevat asiat
Postitukset ja muut juoksevat asiat hoitaa ohjausryhmän toimeksiannosta Raahen kaupungin keskushallinto.

5 §Tehtävät, toimenkuvat ja toimielimet

Tehtävät
Ohjausryhmä huolehtii kokonaisuutena nuorisokahvila Cupin operatiivisen toiminnan suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu myös tarvittavien rahoituskanavien etsiminen ja osallistuminen budjetointiin. Ohjausryhmä osallistuu nuorisokahvilan hallinnointiin ja toiminnan hallinnolliseen suunnitteluun. Ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa kaupungin päätöksentekoelimissä nuorisokahvila Cupin toiminnan jatkuminen. Työtään ohjausryhmä tekee nuorisovaltuuston ja nuorisolautakunnan hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti sekä yhteistyössä Raahen
kaupungin nimeämän toimen- tai viranhaltijan/joiden kanssa. Ohjausryhmän jäsenen tehtäviin kuuluu osallistua ohjausryhmän toimintaan käymällä kokouksissa ja ohjausryhmän järjestämissä tapahtumissa sekä osallistumalla työryhmätyöskentelyyn.

Työryhmät ja koollekutsujat
Ohjausryhmä jakautuu työryhmiin, jotka kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan toimialueeseensa kuuluvia asioita ja esityksiä. Työryhmän toimintaa johtaa ohjausryhmän nimeämä koollekutsuja.
Työryhmä on toimivaltainen, mikäli se on ohjausryhmän nimeämä. Puheenjohtaja voi tarvittaessa asettaa komiteoita hoitamaan pieniä, kiireellisiä asioita. Työryhmä tekee itse tarvittaessa omat pelisääntönsä niin, että ne ovat nuorisovaltuuston ja nuorisokahvila Cupin johtosääntöjen periaatteiden mukaisia. Työryhmä kokoontuu ohjausryhmän kokousten välillä suunnitellen ja valmistellen sille määrättyjä tehtäviä.
Lopullinen päätösvalta on ohjausryhmällä, joka tarvittaessa vahvistaa / hylkää työryhmän tekemän esityksen. Työryhmän toiminta ei saa olla ristiriidassa ohjausryhmän kokouksissa päätettyjen asioiden kanssa.

Ohjausryhmän puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jokaisen työryhmän kokouksessa. Työryhmän koollekutsuja:

  • organisoi työryhmän toimintaa
  • hoitaa työryhmän sisäisen tiedottamisen
  • tiedottaa työryhmän toiminnasta ohjausryhmälle on ensisijaisesti vastuussa toimistaan ohjausryhmän puheenjohtajalle

Toimihenkilöt ja niiden tehtävät

Puheenjohtaja

  • toimii ohjausryhmän kokousten puheenjohtajana
  • valvoo ohjausryhmän toiminnan tasapuolisuutta
  • vastaa ohjausryhmän toiminnasta ja organisoi ohjausryhmän toimintaa
  • jakaa tehtävät, ellei ohjausryhmä toisin päätä ja valvoo niiden toimeenpanoa
  • edustaa ohjausryhmää eri tilaisuuksissa, valitsemiensa henkilöiden kanssa
  • omaa ne velvollisuudet ja oikeudet, jotka ohjausryhmän johtosääntö hänelle antaa
  • on ensisijaisesti vastuussa toimistaan nuorisovaltuuston puheenjohtajalle